Våra projekt

Våra projekt

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personal på hem för vård och boende i Västra Götalandsregionen att integrera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med fokus på hiv/ST

> Läs mer

En av de viktigaste arenorna för att nå personer som invandrat från andra länder och har vistats kort tid i Sverige är skolor som anordnar SFI-undervisning (svenska för invandrare).

> Läs mer

SRHR i din kommun är en introduktion till SRHR som vi på SRHR.se tagit fram. Verktyget inleds med en kort film som beskriver vad begreppet betyder och vad det kan innebära.

> Läs mer

SEXIT är ett forskningsprojekt och en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård

> Läs mer

Vi arbetar kontinuerligt fram nya metodmaterial för klassrummet och ger även processtöd till skolor och andra pedagogiska verksamheter.

> Läs mer