Om oss

SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här hittar du utbildnings- och metodmaterial, fakta och aktuella nyheter som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

SRHR.se är ett resultat av samarbetet mellan Göteborgsregionen och Kunskapscentrum för sexuell hälsa som är Västra Götalandsregionens enhet för SRHR. Samarbetet har pågått sedan 2003 och är unikt på flera sätt. Dels tillhör de båda verksamheterna olika politiska organisationsnivåer (kommunalförbund respektive region) och dels innebär samarbetet en förening mellan två kunskapsområden – skola och vård.

Den gemensamma utgångspunkten är att de två organisationernas samlade kompetenser och perspektiv ska komplettera och berika varandra. Genom att samverka har vi också goda möjlighet att nå ut med ett samlat budskap till olika målgrupper, något som har visat sig vara en framgångsfaktor när det gäller exempelvis prevention av sexuellt överförbara sjukdomar. 

Insatser och material

Sedan samarbetet mellan Göteborgsregionen och Kunskapscentrum för sexuell hälsa startade har vi genomfört ett stort antal utbildningar, temapass, kartläggningar, föreläsningar och andra innovativa projekt. Vi släpper regelbundet nya metodmaterial och arrangerar varje år konferensen Sex, unga och skolans roll.

Genom åren har en central del av vårt gemensamma arbete handlat om verksamhets- och skolutveckling. Vi har bland annat arbetat med att ta fram utvecklingspaket för att på ett strukturerat sätt lyfta in sex- och samlevnadsundervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har också utformat olika typer av metodmaterial som kan användas i skolan och av SFI-lärare. Dessa innefattar bland annat övningar, pedagogiska spel och böcker.

Mycket av det material som vi har tagit fram finns tillgängligt här på SRHR.se.

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (Ksh) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

Ksh arbetar med att utveckla strategier och handlingsplaner samt med projektföljning, verksamhetsutveckling, forskning och utvärdering. Grundläggande för enhetens arbetssätt är ett nära och förtroendefullt nätverksarbete med idéburna organisationer, hälso- och sjukvård, kommuner och andra regionala kunskapscentrum. Detta underlättar erfarenhets- och kunskapsutbyte i den dagliga verksamheten och skapar samsyn kring rutiner och förhållningssätt. Det medför också en inkluderande och tvärprofessionell ansats till och samordning av aktörer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i regionen.

Göteborgsregionen

Göteborgrsregionen Utbildning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela styrkedjan, från barn och unga till kommunchefer och politiker. Samarbetet mellan Göteborgsregionens 13 kommuner omfattar 240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1500 skolledare och 1300 skolor. Vi arbetar med med alltifrån skolutveckling, läromedel och att motverka studieavbrott till ledarutveckling, vuxenutbildning, gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv.