Om oss

SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här samlas utbildnings-, fakta- och metodmaterial inom ämnet SRHR: sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, tillsammans med aktuella nyheter på området.

SRHR.se är ett resultat av samarbetet mellan Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa, som har fortlöpt sedan 2003. Det är ett samarbete som är unikt på flera sätt: dels för att de båda verksamheterna hör till olika politiska organisationsnivåer (kommunalförbund respektive region), dels för att det innebär en förening mellan två kunskapsområden – skola och vård.

Den gemensamma utgångspunkten är att de två organisationernas samlade kompetenser och perspektiv ska komplettera och berika varandra. Genom att samverka har vi också goda möjlighet att nå ut med ett samlat budskap till olika målgrupper, något som har visat sig vara en framgångsfaktor när det gäller exempelvis prevention av sexuellt överförbara sjukdomar. 

Insatser och material

Sedan samarbetet mellan Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa startade har ett stort antal utbildningar, temapass, kartläggningar, föreläsningar och innovativa projekt genomförts.

En central del av vårt gemensamma arbete har handlat om verksamhets- och skolutveckling. Ett exempel är SIV-projektet, som har inneburit ett helhetsgrepp om det långsiktiga utvecklingsarbetet på en F-9-skola i Stenungsund. Förkortningen SIV står för ”sex- och samlevnadsundervisning i världsklass” och målsättningen har varit att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att en sådan ska uppnås. 

Utifrån erfarenheterna från SIV-projektet har vi tagit fram ett utvecklingspaket för den skola som på ett strukturerat sätt vill lyfta in sex- och samlevnadsundervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi kallar det för "SRHR-lyftet" och du hittar det under Skolmetoder.

Vi har också utformat olika typer av metodmaterial som kan användas i skolan och av SFI-lärare. Dessa innefattar bland annat övningar, pedagogiska spel och böcker som Hur säger man? och Hur gör man?. De sistnämnda är en lärarhandledning respektive ett metodmaterial, tänkta att användas i SFI-undervisning. De båda böckerna har tagits fram inom ramen för ett projekt som även har inbegripit utbildningar för ett hundratal personer som arbetar med SFI inom Västra Götalandsregionen.

Mycket av det material som vi har tagit fram finns tillgängligt här på SRHR.se och hittas under rubrikerna ”SFI-metoder” och ”Skolmetoder” på startsidan. 

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (Ksh) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

Ksh arbetar med att utveckla strategier och handlingsplaner samt med projektföljning, verksamhetsutveckling, forskning och utvärdering. Grundläggande för enhetens arbetssätt är ett nära och förtroendefullt nätverksarbete med idéburna organisationer, hälso- och sjukvård, kommuner och andra regionala kunskapscentrum. Detta underlättar erfarenhets- och kunskapsutbyte i den dagliga verksamheten och skapar samsyn kring rutiner och förhållningssätt. Det medför också en inkluderande och tvärprofessionell ansats till och samordning av aktörer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i regionen.

Pedagogiskt Centrum

Pedagogiskt Centrum verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Vi arbetar både på övergripande nivå med t.ex. genomlysningar av skolkommuner, och på praktisk nivå med utbildningsinsatser och framtagandet av upplevelsebaserade spel och metodmaterial.

Pedagogiskt Centrum är en del av GR Utbildning, som i sin tur ingår i GR – en samarbetsorganisation för tretton kommuner i Västsverige. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och att vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.