Hem > Om SRHR

Om SRHR

Om SRHR

Förkortningen SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.

Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder.

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma (Regeringen, 2006).

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet som inbegriper tillgång till vård, service och kunskap, så att var och en kan ta ansvar för sin sexuella hälsa. Alla har rätt att fritt hitta och uttrycka sin sexuella identitet, sexuella attraktion och sexuella praktik utan att utsättas för tvång eller diskriminering. SRHR inbegriper även rätten att slippa situationer och åtgärder som försämrar hälsan. Detta kan exempelvis innebära att elever på en skola erbjuds en kvalitativ sex- och samlevnadsundervisning som medför att de kan göra informerade val om sin sexualitet.

En uppdaterad definition av begreppet SRHR har nyligen lanserats. Den kan du läsa mer om hos Folkhälsomyndigheten, som du kommer till om du klickar här

SRHR i skolan

Sex- och samlevnad är ett kunskapsområde som i dagens skola inte är ett eget ämne. Det ingår i flera ämnen och undervisningen ska därför samordnas och bedrivas ämnesövergripande. Frågor om kroppen, känslor, relationer och sex är relevanta i allt från biologi och samhällskunskap till engelska och svenska.

Att använda SRHR som utgångspunkt för arbetet med sex- och samlevnadsundervisning innebär bland annat att betona vikten av allas rätt till likvärdig kunskap. För att uppnå detta krävs att skolor tar ett samlat grepp kring undervisningen och att skolledningen tar ansvar genom att avsätta tid, resurser och mandat för planering, utveckling och genomförande av ämnesövergripande undervisning.

SRHR i vården

Ett SRHR-perspektiv i vården innebär att i prevention, vård och behandling utgå från individen som rättighetsbärare. Ämnesområdet SRHR är idag inte definierat inom hälso- och sjukvården men berör en mängd mottagningar och professioner som exempelvis gynekologi, mödrahälsovård, ungdomsmottagning, sexualmedicinska mottagningar, venerologi och smittskyddsenheter.

Arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa är idag splittrat. Detta leder till att faktorer som exempelvis ålder, kön och sexualitet avgör var man söker vård och därmed vilken vård man får. En utgångspunkt för SRHR är allas lika värde och principen om ickediskriminering. Att definiera SRHR som ett ämnesområde i vården skulle leda till bättre kommunikation mellan såväl mottagningar och professioner och öka kunskapen om varandras specialiteter. Detta i sin tur skapar förutsättningar för en god vård på lika villkor.

Klicka här för att komma till vår introduktion till SRHR-begreppet, SRHR i din kommun