Hem > Vi erbjuder > Kartläggningar

Kartläggningar

Kartläggningar

Vi erbjuder mindre eller större kartläggningar av er organisations nuläge utifrån ett SRHR-perspektiv. Syftet är att undersöka verksamhetens befintliga kompetens, framgångsfaktorer och utvecklingsområden, vilket utgör en bra grund vid planering av fortsatta utbildningsinsatser och aktiviteter.

Vår kartläggningsmodell har arbetats fram inomr ramen för projektet SIV (Sex- och samlevnadsundervisning i världsklass), som pågick under 2011–2013 och leddes av Pedagogiskt Centrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Projektets syfte var att stötta en F-9 skolas implementering av en sex- och samlevnadsundervisning som genomsyrar hela skolorganisationen.

Vi kallar kartläggningsmodellen för SRHR-lyfte och den utgår från följande delar:

1. Mandat och förankring inom verksamheten: En viktig grund för arbetet är stöd från ledning och övrig personal samt att sex- och samlevnadsperspektivet är integrerat med likabehandlingsarbetet och skolans visioner.

2. Nulägesbeskrivning: Implementeringen är beroende av en kartläggning av verksamheten för att ta reda på skolans förutsättningar och pedagogernas behov av kompetensutveckling.

3. Struktur och organisation: Nulägesbeskrivningen bör leda till en tydlig plan och struktur för implementering. Den behöver beskriva nyckelpersoner, samarbetsstrukturer mellan arbetslag och årskurser, definitioner, integration med styrdokument, utformning av pedagogiska planeringar och elevinflytande.

4. Kunskap och utbildning: Utvecklingsprocessen består av insatser för organisationen kring rättighetsperspektiv, hälsofrämjande- och riskperspektiv, normmedvetenhet, professionalitet såväl som fortbildning inom sexualitet.

5. Handledning och stöd: Handledning från externa aktörer är en viktig del, men även via kollegialt lärande och skolledning.

Vi skräddarsyr kartläggninginsatseer efter verksamhetens behov. Är du intresserad av att göra en kartläggning av din organisations? Kontakta sexochsamlevnad@goteborgsregionen.se